• Zwolnienia grupowe

  Odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych – dla kogo

  Czy wiesz, że… Art. 8 Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników1. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.4. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Katarzyna KraussFoto: Łukasz Halczak – FotografiaStylizacja: Enteliér

  Możliwość komentowania Odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych – dla kogo została wyłączona
 • autor tekstu
  Pozostałe

  Przepisy dot. zwolnień grupowych stosujemy również w przypadku zwolnień pojedynczych

  Czy wiesz, że… Art. 10 Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przewiduje podobne zabezpieczenia dla osób zatrudnionych u pracodawcy, który zatrudnia powyżej 20 osób, nawet jeżeli nie prowadzi on zwolnień grupowych.Jako pracodawca będziesz zatem zobowiązany do wypłaty odprawy z art. 8, jak i przestrzegania przepisów dotyczących osób chronionych.1. Przepisy art. 5 ust. 3-6 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę…

  Możliwość komentowania Przepisy dot. zwolnień grupowych stosujemy również w przypadku zwolnień pojedynczych została wyłączona